Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(POLITYKA PRYWATNOŚCI)

 

 

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy te mają na celu zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych.

 

 1. Dane podmiotu, który przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. Jarosław Mach przy Al. Zwycięstwa 197, 81-521 Gdynia, zwana dalej „Kezard”.

Wszelkie kwestie związane z Państwa danymi osobowymi można zgłaszać do  na adres poczty elektronicznej: sklep@kezard.com.pl

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kezard w następujących celach:

 1. Zbieranie danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych www.kezard.pl, w tym danych zapisywanych w plikach cookies oraz zbieranych w ramach podobnych technologii. Ich stosowanie umożliwia śledzenie aktywności użytkownika strony, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania i przekazywać Państwu spersonalizowane treści, reklamy oraz oferty dotyczące Państwa ulubionego sprzętu elektronicznego. Tak uzyskane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, reklamowych i statystycznych, co obejmuje także przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie. Nasza firma nie udostępnia danych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi marketingowe, reklamowe, mailingowe i statystyczne na zlecenie naszej firmy Kezard. W ramach korzystania z naszych stron możecie Państwo udzielić zgody na otrzymywanie newslettera i informacji handlowej drogą elektroniczną. Opisane wyżej przetwarzanie danych osobowych jest przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO i wymaga wyrażenia Państwa zgody. Formularz dotyczący wyrażenia zgody wyświetla się automatycznie przy pierwszym odwiedzeniu strony internetowej. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje korzystanie z zasobów strony internetowej.
 2. Zawarcie i wykonanie przez Kezard umowy sprzedaży elektronicznego sprzętu audio i video w salonie stacjonarnym oznaczonych logo „Kezard” lub za pośrednictwem strony internetowej www.kezard.pl, co obejmuje także wysyłkę sprzętu do odbiorcy oraz realizację przez naszą firmę obowiązków wynikających z rękojmi sprzedaży lub gwarancji jakości. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Przyjmowanie zleceń i dokonywanie naprawy elektronicznego sprzętu audio i video zakupionego w sklepie Kezard. Zlecenia naprawy mogą być złożone bezpośrednio w sklepie Kezard – wówczas przetwarzanie danych  jest uzasadnione treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pośrednictwem kredytowym wykonywanym przez firmę P.H.U. Jarosław Mach. Podstawą tego przetwarzania jest umowa o powierzenie zawarta w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO z instytucjami finansowymi, które administrują danymi osobowymi w celu udzielenia kredytu na zakup sprzętu elektronicznego od Kezard.
 5. Przetwarzanie w związku z ciążącymi na Kezard obowiązkami prawnymi, przykładowo w zakresie wystawiania i przechowywania faktur. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tym samym nie wymaga Państwa zgody.
 6. Przetwarzanie danych w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co wynika w szczególności z przysługujących Państwu uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi, w związku ze sprzedażą lub naprawą sprzętu elektronicznego przez Kezard. Jest ono także uzasadnione roszczeniami Kezard o zapłatę z tytułu wykonania umowy sprzedaży lub odpłatnej naprawy sprzętu. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Na tej podstawie firma Kezard ma także prawo prowadzić działania w zakresie marketingu bezpośredniego (przykładowo przesyłanie drogą elektroniczną newslettera), o ile w tym zakresie wcześniej nie była udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda.

 

 1. Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kezard także w sposób automatyczny, co obejmuje profilowanie. Nie wywołuje to jednak wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w inny istotny sposób nie wpływa na Państwa sytuację. Profilowanie pozwala nam lepiej ocenić Państwa preferencje zakupowe oraz dopasować przekaz reklamowy i ofertę handlową do Państwa indywidualnych zainteresowań.

 

 1. Informacja o kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez Kezard sprzedażą lub naprawą sprzętu elektronicznego, a mianowicie:

a)        podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe i organizującym spedycję towarów,

b)        podmiotom pośredniczącym w naszym imieniu w sprzedaży sprzętu,

c)        podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub transportowe,

d)        podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe, audytorskie, windykacyjne, informatyczne i statystyczne,

e)        podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w tym organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej,

f)         podmiotom współpracującym z nami w zakresie reklamy.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku dokonania przez Państwa zakupu sprzętu na stronie internetowej www.kezard.pl, co obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W razie zakupu sprzętu w salonie stacjonarnym oznaczonych logo „Kezard” wymagamy podania Państwa danych w razie złożenia żądania wystawienia faktury. Zakres tych danych jest zakreślony przepisami prawa podatkowego. W przypadku, gdy towar nie jest odbierany osobiście, niezbędne jest podanie przez Państwa danych umożliwiających wysyłkę, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W celu dokonania naprawy sprzętu, w tym jego zwrotnej wysyłki po naprawie, konieczne jest uzyskanie od Państwa następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa i model sprzętu przekazanego do naprawy lub do ewentualnej wymiany na sprzęt wolny od wad. W razie naprawy odpłatnej wymagamy dodatkowo podania Państwa danych niezbędnych do wystawienia faktury - o ile złożono takie żądanie.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i w celu w niej wyrażonym.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Generalnie firma Kezard nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, w przypadku wskazania przez Państwa adresu do wysyłki sprzętu po jego zakupie lub po naprawie znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie danych osobowych zapisywanych w plikach cookies, cofnięcie zgody następuje poprzez samodzielną zmianę ustawień dotyczących tych plików. Zmiany tej możecie Państwo dokonać w każdym czasie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.

 

 1. Prawo sprzeciwu 

Posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.H.U. Jarosław Mach, w tym sprzeciw wobec profilowania. Wówczas sklep Kezard nie będzie już uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wówczas Państwa dane nie będą już przetwarzane przez Kezard do celów marketingu bezpośredniego.

Zgłoszenie sprzeciwu co do przesyłania newslettera lub informacji handlowej może nastąpić poprzez kliknięcie stosowanego linku zawartego w treści wiadomości.

Jeżeli newsletter lub informacja handlowa jest Państwu przesyłana w następstwie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedłużeniem gwarancji na sprzęt ponad standardowy okres, zgłoszenie sprzeciwu co do przesyłania newslettera lub informacji handlowej nie powoduje utraty prawa do korzystania z przedłużonego okresu gwarancyjnego.

 

 1. Pozostałe Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu także następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)  prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

-      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-      wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-      wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-      kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

-      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-      Kezard nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie tych danych do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-      wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kezard są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

-      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez P.H.U. Jarosław Mach do czasu wykonania wszystkich zobowiązań stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów lub wykonania zlecenia naprawy sprzętu elektronicznego, ewentualnie jego wymiany na sprzęt niewadliwy.

Dalsze przechowanie Państwa danych ma miejsce:

 1. dla celów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, przez okres wynikający z tych przepisów,
 2. dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z działalnością Kezard, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

W przypadku danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych, są one przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do ich przetwarzania.

 

 1. Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę P.H.U. Jarosław Mach narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.